The invitation for preparation of a lecture for the ICMUM 2023 conference is extended primarily to:

 • managers of underground mining museums and their employers
 • organisers of underground tourist routes in mines
 • scientists dealing with the problems of securing of mining excavations, their maintenance and revitalisation
 • employers of state and international institutions dealing with financing of projects related to underground tourist routes in mines or of companies preparing applications for such grants
 • representatives of non-profit organisations dealing with revitalisation and organisation of tourism in mines
 • representatives of operational mines planning to organise tourist attractions or a mining museum
 • members of domestic and international organisations and associations dealing with education and popularisation of the history of mining
 • archaeologists, geologists, historians of material culture with experience in research work conducted in mining excavations
 • specialists in mining law
 • underground health care and health resort organisers
 • commercial organisers of innovative solutions in the scope of education, sport, recreation and entertainment in mines

We propose you to prepare a paper and a conference presentation on the following topics:
(NOTE: topics can be combined in one paper)

1. The importance of mining for the development of human civilization, the need to protect and make accessible to tourists this diversified heritage worldwide (overview of the current situation in Poland, Europe and on other continents)

2. Mining history associations around the world and their cooperation with mining museums and tourist mines - together or separately?

3. New mining sites on the UNESCO World Heritage List and chances for others to be entered - an overview of sites entered in recent years and those applying for listing (including: how to prepare a good application, what does inscription mean - theory and practice, what is UNESCO's approach to mining heritage).

4. Funding, organisation and legal basis of tourist mines (including: available European and national funds, funding opportunities in the times of crisis and lockdown, cross-border initiatives, creation of cultural routes as an example of teamwork).

5. Research and documentation standards and methodology for the preservation of mining heritage.

6. Protection and conservatory protection of mine workings, including in particular the need to preserve mining technological processes in order to make them accessible to tourists - examples of implementation.

7. Industrial archaeology research in mines and arranging exhibitions that feature discovered artefacts.

8. Narration in mines - how to construct an attractive story for a tourist, truly authentic and promoting technical knowledge of the place? (including: guided tours or individual experience? How to prepare exemplary historical and technical information about a place?, use of multimedia and VR).

9. Mass tourism in mines and its challenges and limitations.

10. New functions of mines (culture and entertainment, sport and recreation, science and research projects, medical treatment).

11. Designing the environment of a mine and protecting the industrial landscape (including the best examples of open-air museums, mining villages and industrial parks in the world).

The plans are for maximum 120 participants to take part in the conference and for maximum 45 lectures to be delivered.
The time of the presentation: 20 minutes
A 15-minute discussion is planned after each finished session.
A detailed programme broken down into thematic sessions will be presented after the end of the acceptance of abstracts, i.e. after 21.04.2023.

PRINT TOP

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja