Papers:

Please send full versions of the papers in an electronic form to the following address: papers@icmum.pl by 4th November 2018.

Confirmation of receipt of the paper by the organiser will be sent promptly by email. In case you do not receive confirmation, please check the Spam box or send the paper again.

Guidelines for writing a paper: 

 • Papers should be written in English.
 • The author must ensure that the text is written correctly in terms of language, content, spelling and style.
 • The title of the paper should be compatible with the title of the abstract, and the content of the paper should be an extension of the issues presented in the abstract.
 •  The paper should contain 2000-2700 words (12 000 – 16 200 characters without spaces)
 • Text editor: Microsoft Word. Page size: A4. Left and right margin – each 2.5 cm, upper and lower margin – each 3.0 cm.
 • Times New Roman font with a size of 12 pt, single line spacing, two-sided alignment, no spaces before and after paragraph, text without underlining and bold.
 • The following information should be placed over the content of the paper (left-aligned):
 1. Name and surname of the author/authors (possibly academic title) – bold
 2. Affiliation (name of institution, address)
 3. The title of the paper – bold
 4. Session number (II-VI)
 5. Keywords: 3-5 words separated by commas.
 6. Contact details: e-mail address, telephone number.
 • Page numbering: bottom, centre.
 • No subheadings, one space should be inserted between paragraphs, no paragraph indent.
 • Colour illustrations: 6 pieces, 9 x 12 cm, resolution indicated: 300 dpi, format: jpg.
 • Photos should be placed in the text in the selected point and also sent as separate files. Photos should be numbered.
 • Any drawings or tables should be edited in the text editor. They should be placed in the text in the selected point and sent as separate files.
 • Photos descriptions, drawings and tables should be placed under the objects –aligned to the left, Times New Roman 9 pt, italics. The descriptions should be inserted in the text under the photo, as well as sent separately in the e-mail along with the paper. It is recommended to give the name and surname of the author after the description.
 • Quotations should be placed in square brackets.
 • Bibliography: under the text, in the order of quotations (Times New Roman, 10 pt.). The rule should be applied:
  [1]     M. Międzobrodzka, Górnicza Wieliczka, Wieliczka 2013

A paper can have a maximum of 3 authors. During the conference only one author can refer.

The number of papers for presentation during the conference is limited to 40.

All full versions of the papers received for the conference will be checked in terms of content and language by the Scientific Committee and the Organising Committee of the conference.

In the justified cases, the author/authors of the papers may be asked by e-mail to improve or supplement the paper at the specified date.

Acceptance of the paper for publication will be confirmed by the Organisers by e-mail.

An additional condition for the acceptance of the paper for publication is the prior registration of the author/authors as a conference speaker-participant by means of an online form and payment of a conference fee.

Titles of papers and names of their authors will be placed in the conference program at www.icmum.pl with a note about the author, as well as in the conference program, in printed form.

The authors of the papers will be asked to send a Power Point Presentation, which will be shown during the presentation of the paper at the conference (see: Power Point Presentation)

The authors of the papers will be informed by the Organisers about the date and time of the presentation of the paper and the assignment of the paper to the right thematic session.

PRINT TOP

SUBSCRIBE
TO OUR NEWSLETTER

Success!

You saved you do newsletter.

Enter e-mail

Wrong e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja